top of page
DAKRİYOSİSTİT

            Dakriyosistit, gözyaşı kesesinin inflamatuar bir durumu olarak açıklanır.Tipik olarak gözyaşı bezinin kanalı içindeki bir tıkanıklıktan ve ardından gözyaşı kesesinde gözyaşının durgunluğundan kaynaklanır.

 

Gözyaşı akışı, gözyaşı bezi tarafından gözyaşı üretimi ile başlar. Gözyaşı, üst ve alt kapaklarda bulunan deliklerden (punktalar) üst ve alt kanaliküllere akana kadar gözü kayganlaştırır. Oradan, gözyaşı ortak kanalı içine akar ve buradan da gözyaşı kesesine geçer. Gözyaşı, gözyaşı kesesinde toplanır , nazolakrimal kanaldan ( burun ile bağlantı sağlayan kanal) aşağı akarak bir valv aracılığı ile burun boşluğunun en alt bölgesine boşalır.

NEDENLERİ
 

Dakriyosistit, akut ,kronik, edinsel ve konjenital olarak sınıflandırılabilir.

Akut bulaşıcı üst solunum yolu enfeksiyonları tipik olarak akut dakriyosistite neden olur.

 

Kronik dakriyosistit, sistemik hastalıklar, tekrarlayan enfeksiyonlar, dakriyolitler(taşlaşmış oluşum) ve inflamatuar hastalık sekelleri tıkanmaya yol açar.

 

Edinilmiş durumlar içerisinde  travma,yüz bölgesi  ameliyatları, ilaçlar ve tümöral hadiselerden kaynaklanır.

Konjenital formlar, kanalın buruna açılan ucundaki membranöz obstrüksiyondan kaynaklanır. Doğumdan önce bu kanal ve kese amniyotik sıvı ile doldurulur. Amniyotik sıvı nazolakrimal sistemden çıkana kadar ,doğumdan sonraki birkaç gün içinde iltihabi bir sürece ilerleyebilir. yenidoğanda  dakriyosistit 3884 canlı doğumda kabaca birinde görülür. Yetişkinlerde, beyazlar daha fazla etkilenme eğilimindedir. Kadınlar tüm vakaların yaklaşık %75'ini oluşturur. 


Dakriyosistit, etiyolojisi ne olursa olsun, neredeyse her zaman nazolakrimal sistemdeki bir tıkanıklıktan kaynaklanır ve bunun sonucunda gözyaşı durgunluğu oluşur. Nazolakrimal sistemin herhangi bir seviyesinde tıkanıklık olabilir. Gözyaşlarının durgunluğu, bulaşıcı organizmaların çoğalması ve proteinli kalıntıların oluşması için uygun bir ortam sağlayacaktır. Gözyaşı kesesi , göz iç kenarı burun komşuluğunda kızarıklık hassasiyet ve şişlik yapar..

Muayene bulguları

Akut vakalarda, şikayetler birkaç saatten birkaç güne kadar ortaya çıkabilir. Dikkatli bir göz muayenesi yapılmalıdır. Göz iç kenarı kızarık , hassas ve şiş görünecektir hatta burun köprüsününe kadar uzanabilir.Sıklıkla, iltihabi bir akıntı üst ve alt kanak ağızlarında gözlemlenir. Gözyaşlarında da bir artış olabilir; bu birikimler görme keskinliğinde hafif bir azalmaya neden olur. Görme keskinliği testi çok önemlidir. Ayrıca, tüm göz etrafını kapsayan kızarıklık dakriyosistitin özelliği değildir ve muayene eden kişiyi alternatif bir tanıya yönlendirmelidir.


 

Değerlendirme

Dakriyosistit tanısı öncelikle öykü ve fizik muayene bulgularına dayalı olarak klinik olarak konulur. Crigler masajı ile pürülan materyal eksprese edilerek kültürler ve gram boyama elde edilebilir. Toksik görünen hastalarda, özellikle ateş veya akut görme değişiklikleri olanlarda, laboratuvar çalışmaları ve kan kültürleri düşünülmelidir. Ayrıca, bu durumlarda acil oftalmolojik konsültasyonu göz önünde bulundurun. Orbital selülit veya yaygın enfeksiyondan şüpheleniliyorsa, BT taramasına güçlü bir şekilde dikkat edilmelidir. Anatomik endişeler varsa, kalifiye personel tarafından düz film dakriyosistogram (DCG) yapılabilir. Çıkarma DCG tekniği, potansiyel olarak görüntünün görüntüleme kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacaktır. [3] [6] [7] [8]


 

Kronik vakalarda, altta yatan neden olarak sistemik hastalıklardan şüpheleniliyorsa uygun serolojik testler yapılabilir. Wegener granülomatozundan şüpheleniliyorsa antinötrofilik sitoplazmik antikor testi yapılabilir. Benzer şekilde, sistemik lupus eritematozus şüphesi varsa antinükleer antikor (ANA) testi yapılabilir.


 

Tedavi / Yönetim

Akut dakriyosistit tedavisi, sıcak kompresler ve Crigler masajı girişimleri gibi konservatif önlemleri içerir. Komplike olmayan vakalarda oral antibiyotikler düşünülmelidir. Kapsam, gram pozitif organizmaları, özellikle antistafilokok ajanları hedef almalıdır. Komplike vakalarda veya toksik görünen hastalarda intravenöz antibiyotik uygulanmalıdır. Ampirik antibiyotikler gram pozitif ve gram negatif kapsamı içermelidir. Akut fazda gözyaşı sondalaması önerilmez. Tekrarlayan enfeksiyonlar için cerrahi değerlendirme için oftalmolojiye sevk edilmesi önerilir. [9] [10] [11]

Kronik dakriyosistit neredeyse her zaman yüksek başarı oranlarıyla cerrahi olarak tedavi edilir. Sondalama, kronik vakalarda birinci basamak tedavi olarak kabul edilir ve ayakta tedavi ortamında yapılabilir. Kaçınılmaz olarak, hastaların durumu tedavi etmek için daha ileri cerrahi seçeneklere geçmesi gerekecektir. Balon dakriyoplasti, nazolakrimal entübasyon ve nazolakrimal stentlemenin tümü, ilk seferde değişken başarı oranlarıyla denenmiştir. Bu tedaviler başarısız olursa, perkütan dakriyosistorinostomi (DCR) veya endonazal dakriyosistorinostomi (EN-DCR) için değerlendirme yapılır.

Konjenital dakriyosistit tedavisi öncelikle konservatif önlemleri içerir. Crigler masajı, ebeveynlere veya bakıcılara evde yapmaları için öğretilmelidir. Akut alevlenmeler için topikal antibiyotikler düşünülebilir. Konjenital dakriyosistitin yaklaşık %90'ı konservatif önlemlerle altı ay ile bir yaş arasında düzelecektir. Konservatif önlemler başarısız olursa, nazolakrimal sondalama için oftalmolojiye sevk edilir. Nazolakrimal sondalama vakaların %70'inden fazlasında başarılıdır. Semptomlar tekrarlarsa balon dakriyoplasti, nazolakrimal entübasyon veya nazolakrimal stentleme yapılabilir. Sonuç olarak, bu önlemler başarısız olursa, perkütan veya endonazal yaklaşımla dakriyosistorinostomi kesin tedavi olarak hizmet edecektir.


 


 

Git:

Ayırıcı tanı

Ayırıcı tanı şunları içerir:

  • Preseptal/periorbital selülit

  • yörüngesel selülit

  • yağ kisti

  • Frontal, etmoid veya maksiller sinüzit

  • neoplazm

  • Alt göz kapağının ektropionu

  • Dakriyoadenit

Git:

prognoz

Genel olarak, dakriyosistit için prognoz iyidir. Basit problama teknikleri oldukça başarılıdır. DCR'nin %93'ten %97'ye kadar başarılı olduğu rapor edilmiştir. Konjenital vakalarda, sadece konservatif önlemlerle bir yaşına kadar %90'ı düzelir.

Git:

İnciler ve Diğer Konular

Akut bakım ortamlarından ayrılma, enfeksiyonun boyutuna, komorbiditelere ve hızlı oftalmolojik takibe erişime bağlıdır. Komplike olmayan vakalar uygun tedavi ve yeterli takip ile taburcu edilebilir. Komplike vakalar, özellikle ateş veya akut görme değişiklikleri olanlar, oftalmoloji konsültasyonu ile yatırılmalıdır. Dakriyosistit komplikasyonları yıkıcı olabilir. Bunlar arasında orbital selülit, gözyaşı fistüllerinin oluşumu, menenjit, beyin apsesi oluşumu, kavernöz sinüs trombozu, şiddetli sinüzit, kalıcı görme kaybı ve hatta ölüm sayılabilir.

Git:

Sağlık Ekibi Sonuçlarının İyileştirilmesi

Dakriyosistitli hastalar genellikle ilk olarak acil servise, birinci basamak kliniğine, acil bakıma başvurur veya bir hemşire pratisyen görür. Genel olarak dakriyosistit, oftalmolog tarafından yönetilir ve birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcıları, nazolakrimal kanalı araştırmaktan veya manipüle etmekten kaçınmalıdır. Akut dakriyosistit tedavisi, sıcak kompresler ve Crigler masajı girişimleri gibi konservatif önlemleri içerir. Komplike olmayan vakalarda oral antibiyotikler düşünülmelidir.

Komplike vakalarda veya toksik görünen hastalarda intravenöz antibiyotik uygulanmalıdır. Ampirik antibiyotikler gram pozitif ve gram negatif kapsamı içermelidir. Akut fazda gözyaşı sondalaması önerilmez. Tekrarlayan enfeksiyonlar için cerrahi değerlendirme için oftalmolojiye sevk edilmesi önerilir.

Basit obstrüksiyonu olan çoğu hasta için görünüm iyidir, ancak karmaşık obstrüksiyonu olanlar için sonuçlar korunur ve görme ve yaşam tarzını etkileyebilir. [

bottom of page